Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Vof Chasing Tales.Deze overeenkomst is tussen de klant en Vof Chasing Tales. Bij het betalen van de session fee (voorschot) gaat de klant automatisch akkoord met onderstaande voorwaarden. De overeenkomst kan eenzijdig en zonder tussenkomst van de rechter en door een eenvoudige kennisgeving bij wege van aangetekende brief door Vof chasing Tales aan de klant worden ontbonden, indien blijkt dat de klant één van zijn essentiële verbintenissen niet zal nakomen of dreigt niet te zullen nakomen, en dit zelfs vooraleer deze verbintenis opeisbaar wordt. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Vof Chasing Tales worden aangepast. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel mogelijk met uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Vof Chasing Tales.

1. Omvang van het werk

Vof Chasing Tales en KLANT dienen te arriveren voor de FOTOSHOOT op de overeengekomen tijd en locatie die 2 dagen voorafgaand aan de fotoshoot zal worden bevestigd. Raadpleeg voor meer informatie over producten, insluitsels en kosten.

2. Voorschot en betaling

Na betaling van de session fee (voorschot) zal Vof Chasing Tales de overeengekomen tijd en datum reserveren en geen andere reserveringen maken voor die tijd en datum.  

 

Na betaling zal Vof Chasing Tales de door beide partijen overeengekomen tijd en datum exclusief voor u reserveren. De Session Fee dient ten minste 7 dagen voor de datum van de FOTOSHOOT te zijn betaald. Er zullen geen diensten worden uitgevoerd alvorens de volledige betaling is voldaan. In het geval dat de betaling wordt geannuleerd nadat de betaling is gedaan, zullen geen foto’s worden vrijgegeven totdat een vervangende volledige betaling is gedaan. De session fee kan op geen enkele manier teruggevorderd worden.

3. Werk Product

3.1 Alle foto’s zullen in digitaal formaat worden geschoten. Het aantal foto’s verschilt per fotoshoot. De digitale foto’s zullen niet later dan 30 dagen na leveringsdatum beschikbaar worden gesteld op een private online galerij. De aangekochte foto’s worden opgeleverd als JPEG-bestanden in een hoge resolutie en eventueel webformaat. RAW-bestanden worden niet geleverd. Verzoeken om extra foto’s of wijzigingen in foto’s dienen binnen 30 dagen na opening van de online galerij te worden ingediend. RAW-bestanden kunnen op elk moment worden vernietigd nadat de online galerij is gesloten. De KLANT mag aangekochte beelden uitsluitend voor persoonlijk gebruik downloaden. Gedownloade beelden mogen niet worden ingediend voor wedstrijden, gereproduceerd voor commercieel gebruik of in enige andere vorm anders dan zoals voorzien in deze overeenkomst of met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vof Chasing Tales.

3.2 Aangekochte producten worden pas ontworpen en besteld nadat het volledige aankoopbedrag betaald is. De leveringstermijn is aangegeven bij wijze van inlichting en is niet bindend. Eventuele vertraging in de levering geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst

3.3 Klachten betreffende de levering of andere prestaties dienen binnen de 14 dagen na de levering of andere prestaties te worden meegedeeld per mail aan vof Chasing Tales. Elke klacht buiten termijn of zonder mail  wordt door vof Chasing Tales als onontvankelijk beschouwd.

3.4 Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 8 dagen na de factuurdatum. De klant wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

4. Wijziging/te laat komen

4.1 – In het geval dat de Klant verzoekt om zijn sessie te verzetten wegens ziekte, noodgeval, overmacht of enige oorzaak buiten zijn controle, zal het voorschot worden toegepast op een verschoven sessie op voorwaarde dat de kennisgeving tenminste 7 dagen voor de geplande FOTOSHOOT schriftelijk wordt gegeven (of redelijke kennisgeving in geval van nood). Deze annulatie is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding van Vof Chasing Tales. 

4.2 – Verzoeken tot herschikking door Klanten om een andere reden dan een reden onder clausule 4.1 is naar goeddunken van Vof Chasing Tales. 

4.3 – De verschoven fotosessie dient binnen 2 weken na de oorspronkelijke datum van de fotosessie plaats te vinden (of een langere periode zoals schriftelijk overeengekomen tussen Vof Chasing Tales en de Cliënt) en is afhankelijk van de beschikbaarheid van Vof Chasing Tales. Cliënten die te laat komen voor de fotosessie zullen de resterende tijd van de sessie in beslag nemen.

5. Vrijwaring

5.1 – Vof Chasing Tales en KLANT komen overeen dat Vof Chasing Tales niet verplicht is om een specifiek moment of pose of persoon (personen) vast te leggen tijdens de FOTOSHOOT. Vof Chasing Tales is niet verantwoordelijk voor een gecompromitteerde dekking als gevolg van oorzaken buiten de controle van Vof Chasing Tales met inbegrip van, maar niet beperkt tot, opdringerige gasten, te laat komen van de KLANT of gasten, weersomstandigheden, schema complicaties, onjuiste adressen verstrekt aan Vof Chasing Tales, beperkingen van de locaties. 

 

5.2 – Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk verzocht voor aanvang van de FOTOSHOOT, is Vof Chasing Tales krachtens deze overeenkomst niet verantwoordelijk voor achtergronden of lichtomstandigheden die de fotoreportage negatief kunnen beïnvloeden of beperken; voor gemiste captaties van specifieke beeldende FOTOSHOOT; of voor het niet leveren van beelden van specifieke personen, dieren of objecten tijdens de FOTOSHOOT.

 

5.3 – Indien Vof Chasing Tales niet in staat is om de diensten in dit contract uit te voeren als gevolg van ziekte, noodsituatie, brand, ongeval, staking, onveilige omgeving, bedreiging, of enige oorzaak buiten haar controle: Vof Chasing Tales zal alle voorafbetalingen die door KLANT aan Vof Chasing Tales zijn gedaan met betrekking tot deze FOTOSHOOT volledig retourneren.

 

5.4 – Indien Vof Chasing Tales niet in staat is fotomateriaal te leveren als gevolg van technologische storingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, camera en digitale verwerking, of als foto’s op een andere manier verloren gaan of beschadigd raken zonder dat dit de schuld van Vof Chasing Tales is, is Vof Chasing Tales niet aansprakelijk voor enige gevolgschade die het gevolg is van de niet-levering en is de aansprakelijkheid van de Fotograaf jegens de Klant beperkt tot de terugbetaling van de bedragen die aan Vof Chasing Tales zijn betaald in het kader van deze Overeenkomst. 

 

5.5 – De KLANT begrijpt en gaat ermee akkoord dat Vof Chasing Tales niet verplicht is om kopieën van de foto’s van deze FOTOSHOOT te bewaren. De KLANT heeft tot 30 dagen na opening van de galerij de tijd om Vof Chasing Tales op de hoogte te stellen van enige kwestie, afwijking, technisch probleem of enige andere klacht met betrekking tot de foto’s, hun kwaliteit en inhoud, of een probleem met de uitgevoerde diensten. Na het verstrijken van deze termijn van 30 dagen, is Vof Chasing Tales niet langer aansprakelijk jegens de KLANT voor correcties, schade, restituties, re-edits of re-shoots. Herbewerkingen na deze termijn kunnen worden uitgevoerd door Vof Chasing Tales op verzoek van de KLANT, aan een uurtarief van €60 per uur exclusief BTW.

 

5.6 – De uiteindelijke post-productie en bewerkingsstijl, effecten en algehele uitstraling van de beelden worden overgelaten aan het oordeel van Vof Chasing Tales.

 

5.7 – Vof Chasing Tales behoudt zich het recht voor om de reportage te beëindigen en de locatie van de FOTOSHOOT te verlaten indien de fotograaf ongepast, bedreigend, vijandig of beledigend gedrag ervaart van iemand op de FOTOSHOOT of als veiligheid van de fotograaf in het gedrang is.  Indien Vof Chasing Tales de FOTOSHOOT verlaat in overeenstemming met dit artikel, is Vof Chasing Tales niet verplicht enig bedrag aan KLANT te restitueren, maar wel verplicht om KLANT te voorzien van door Vof Chasing Tales gemaakte foto’s voorafgaand aan het vertrek van Vof Chasing Tales uit de FOTOSHOOT.

6. Tijdslijn en planning

6.1 De klant stemt ermee in de planning 2 dagen voorafgaand aan de FOTOSHOOT te bevestigen. Eventuele wijzigingen in de planning of locatie dienen tijdig te worden doorgegeven en de KLANT dient een ontvangstbevestiging te verkrijgen van vof Chasing Tales.

 

7. Toestemmingen en vergunningen

De KLANT zal alle toestemmingen verkrijgen die nodig zijn voor Vof Chasing Tales om te fotograferen tijdens de SHOOT. Vof Chasing Tales is niet verplicht om toestemming te verkrijgen van centra, kerken, gebouwen, eigendommen, parken of andere locaties. De KLANT begrijpt en gaat ermee akkoord dat het niet verkrijgen van deze toestemmingen resulterend in boetes voor de fotograaf, of waardoor Vof Chasing Tales de FOTOSHOOT niet kan fotograferen, niet de fout, aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid is van Vof Chasing Tales en KLANT gaat ermee akkoord: Aan Vof Chasing Tales een bedrag te betalen gelijk aan elke boete die aan Vof Chasing Tales kan worden opgelegd als gevolg van het verzuim van de KLANT om enige vereiste toestemming te verkrijgen en geen enkele procedure (met inbegrip van een claim voor de terugbetaling van geld betaald onder deze overeenkomst) die voortvloeit uit of verband houdt met enig verzuim van de KLANT om enige vereiste toestemming te verkrijgen. 

8. Exclusieve Fotograaf

De KLANT stemt ermee in en begrijpt dat geen andere partij dan Vof Chasing Tales foto’s mag maken van poses, of (uitgelichte) opstellingen die door Vof Chasing Tales zijn gemaakt. Dit vertraagt het werk van Vof Chasing Tales en maakt inbreuk op de intellectuele eigendom van Chasing Tales in de samenstelling van de foto’s van de FOTOSHOOT. De KLANT stemt ermee in om al wat redelijkerwijs door Vof Chasing Tales werd gevraagd ook uit te voeren en om ervoor te zorgen dat geen externe persoon of personen Vof Chasing Tales in de weg staan om foto’s maken in deze situaties.  

9. Copyright en Model Release

9.1 Vof Chasing Tales heeft het auteursrecht op alle gemaakte beelden en heeft het exclusieve recht om reproducties te maken voor, inclusief maar niet beperkt tot, marketing materialen, portfolio inzendingen, voorbeeld producten, redactionele inzendingen en gebruik, of voor weergave binnen of op de website en/of andere media van de Fotograaf. De KLANT vrijwaart Vof Chasing Tales van alle claims en aansprakelijkheid met betrekking tot de foto’s en elk gebruik door Vof Chasing Tales dat in overeenstemming is met deze overeenkomst.

 

9.2 Indien de beelden een afbeelding van één of meerdere minderjarigen bevatten, geeft de KLANT als ouder of voogd van het kind toestemming voor het gebruik en de publicatie van de beelden door Vof Chasing Tales, inclusief voor de doeleinden van de reproducties onder artikel 9.1.

 

9.3 Indien Vof Chasing Tales wenst over te gaan tot ander commercieel gebruik van de beelden ter bevordering van de commerciële belangen van enig ander bedrijf dan het eigen bedrijf van Vof Chasing Tales, mag vof Chasing Tales dit niet doen zonder vooraf de schriftelijke toestemming van de Klant te hebben verkregen. Het is duidelijk dat elke duplicatie of wijziging van originele beelden strikt verboden is zonder de schriftelijke toestemming van de Fotograaf.

10. Sociale Media en Licentie voor Persoonlijk Gebruik

Als tegenprestatie voor de betaling van de verschuldigde gelden uit hoofde van deze overeenkomst, verleent Vof Chasing Tales de KLANT een eeuwigdurende niet-exclusieve licentie voor het afdrukken of reproduceren van aangekochte beelden door de FOTOGRAAF als volgt:

 

  • De KLANT mag de webfoto’s of high res foto’s geleverd door de FOTOGRAAF delen op de persoonlijke en zakelijke social media accounts van de KLANT, op voorwaarde dat de KLANT in elke dergelijke post Vof Chasing Tales (Ellen Van Loon fotografie) vermeld, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is. 
  • Deze licentie staat de KLANT niet toe om zelf foto’s of screenshots te maken van foto’s gemaakt door Chasing Tales of om de foto’s te bewerken of te wijzigen, of om enige andere handeling te verrichten die inbreuk zou maken op de morele rechten van Vof Chasing Tales.
  •  De KLANT mag aangekochte webfoto’s of hoge resolutie foto’s afdrukken voor persoonlijk gebruik, en:

a: mag de afgedrukte foto’s niet verkopen, in licentie geven, in sublicentie geven, overdragen of anderszins distribueren;

b: de afgedrukte foto’s niet mogen gebruiken voor reclame of commerciële doeleinden; en

c: de foto’s niet mogen inzenden of deelnemen aan een wedstrijd.

  • Een gespecificeerd productie/product mag slecht gebruikt worden zoals omschreven en aangegeven op de factuur. Ieder ander gebruik, verspreiding of duplicatie zal aanleiding geven tot een verhoging van en facturatie van de meerkost afgaand op de gaanbare tarieven hier omtrent. Eventuele afwijkingen moeten uitdrukkelijk door vof Chasing Tales worden toegestaan.

11. Prijzen & Aanvullende Producten

Diensten of koopwaar die niet in dit aanvankelijke contract zijn opgenomen, worden verkocht tegen de geldende prijs op het moment dat de bestelling wordt geplaatst. Alle prijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Tegoedbonnen hebben geen intrinsieke geldwaarde en kunnen alleen worden toegepast op aangeschafte producten of diensten.12. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Leuven bevoegd. Alleen het Belgische recht is van toepassing.